วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Journal of moph eHealth
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Journal of moph eHealth

วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข: Journal of moph eHealth เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพที่บุคลากรสาธารณสุขได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในแง่มุมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อนำมาช่วยพัฒนาให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ความคิด หรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดความรู้อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรด้านสุขภาพ

บทความวิชาการที่นำเสนอในวารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ผู้ประสงค์จะนำข้อความใด ๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและโปรดแจ้งให้ทางวารสารทราบ

(สงวนลิขสิทธิ์บทความตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗)