วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Journal of moph eHealth
วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Journal of moph eHealth
ปีที่ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ISSN 2697-3960

วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข: Journal of moph eHealth เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพที่บุคลากรสาธารณสุขได้ทำการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในแง่มุมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อนำมาช่วยพัฒนาให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเผยแพร่ผลงาน ความรู้ ความคิด และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ก่อให้เกิดความรู้อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

บทความวิชาการที่นำเสนอในวารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ผู้ประสงค์จะนำข้อความใด ๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและโปรดแจ้งให้ทางวารสารทราบ

(สงวนลิขสิทธิ์บทความตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗)จัดทำโดย
: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บรรณาธิการ
: นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบรรณาธิการ
: กิตติ โล่สุวรรณรักษ์, วิมลพรรณ อาจสม, เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล, วสันต์ สายทอง, กนกวรรณ มาป้อง, นภาพร มานะเจริญสุข, ราชิ ปาลือชา, รุ่งนิภา อมาตยคง, จิลาวัลย์ มีสังข์, สุรีย์ กฤษณายุทธ
ออกแบบปกและเว็บไซต์
: จิลาวัลย์ มีสังข์