วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Journal of moph eHealth

วิธีส่งต้นฉบับ

  • E-mail: itjournal@moph.go.th
  • หรือ ส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ไปยัง
    กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-2590-1204 หรือ 0-2590-1208

โทรสาร 0-2590-2194