Published: Tuesday, 18 November 2014


การเตรียมต้นฉบับ

1.      ชื่อของบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมีความกระชับและได้ใจความชัดเจน (ไม่ต้องใส่วงเล็บ)

2.      ข้อมูลผู้เขียนบทความทุกคน ต้องระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด โดยพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง E-mail ของผู้เขียน

3.     บทคัดย่อภาษาไทย จำนวน 1 ย่อหน้า มีความยาวประมาณ 250 คำ และต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย

4.    Abstract (หากทำได้) จำนวน 1 ย่อหน้า มีความยาวประมาณ 250 คำ และต้องพิมพ์ Keywords ต่อท้าย เนื้อหาในบทคัดย่อ และ Abstract หากรูปแบบเป็นการวิจัยควรระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัย คำสำคัญ และ Keywords หากเป็นการพัฒนาระบบ ให้เขียนสาระสำคัญของโปรแกรมที่จะพัฒนาโดยรวม

5.    เนื้อหาบทความต้องมีสาระสำคัญตามประเภทของบทความข้างต้น โดยจัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงใช้ฟอนท์ Browallia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 พอยน์ และให้ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา ยกเว้นหน้าแรก

          6.     การอ้างอิง/บรรณานุกรม/จัดพิมพ์เรียงตามลำดับตัวอักษรโดยใช้ระบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association)

7.    จัดพิมพ์ประวัติโดยย่อของผู้เขียนบทความทุกคน Curriculum Vitae (CV) โดยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด โดยให้พิมพ์ต่อท้ายบรรณานุกรม มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน วุฒิการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่ง ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยล่าสุด(หากมี)

8.       บทความต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตั้งแต่ข้อ 1 – ข้อ 7 รวมจำนวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 12 หน้า

          หมายเหตุ

-        เชิงอรรถอ้างอิง ถ้ามีในหน้าแรกให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน สำหรับในเนื้อหาบทความให้ใช้หมายเลขกำกับ

-        ตารางและภาพประกอบให้พิมพ์ 1 คอลัมน์แทรกในเนื้อหา มีหมายเลขกำกับ มีคำอธิบายที่กระชับและชัดเจน

-   ใช้ภาษาเขียนที่สละสลวย หากต้องการใช้ตัวย่อ เช่น นคส. ให้ใช้ตัวเต็มในครั้งแรกและใช้ตัวย่อในวงเล็บ คือ นักสุขภาพครอบครัว(นคส.) ในครั้งแรกแล้วบรรทัดต่อๆ มาจึงสามารถใช้ นคส.ได้ อีกหนึ่งตัวอย่าง คือ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ควรใช้ภาษาเขียน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่ประเด็นยุทธ)

คุณภาพของวารสาร

-          ทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กระบวนการพิจารณา

1.       ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

2.       ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

 

 

Hits: 1995

Copyright © 2014 itjournal.moph.go.th. All Rights Reserved.