Published: Thursday, 03 December 2015

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีความยินดีรับบทความของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น โดยรับบทความดังนี้

บทความการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Paper) คือ งานเขียนที่นำเสนอผลการการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้าน Health IT หรือ eHealth ที่ได้พัฒนาขึ้นใช้งานในระบบสุขภาพ และนำมาช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น รูปแบบต้นฉบับ (Template) การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีดังนี้

      1. ชื่อระบบ (Project  Name)

2. ผู้รับผิดชอบระบบ (Project Owner)

3. บทคัดย่อ (Abstract) (สาระสำคัญของโปรแกรมที่จะพัฒนาโดยรวม)

          คำสำคัญ (Keywords)

4. บทนำ (Introduction)

5. วัตถุประสงค์และความสำคัญของระบบ (Objectives and The Importance of System)

6. แนวคิดและหลักการของระบบ (System concepts and Principles)

7. เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ (Goal and scope of the software project)

8. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

   8.1 ความต้องการของระบบ (System requirements)

   8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (Tools Used in Software Development)

        8.2.1 Hardware  เครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะดังนี้

        8.2.2 Software  สำหรับพัฒนาระบบ

9. ความสามารถและประโยชน์ของระบบ (Capabilities and Benefits of System)

10. ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา (The scope and limitations of the software project)

11. สรุปผลการพัฒนาระบบและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations of System Development)

บทความวิจัย (Research Paper)คือ งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยทางด้าน IT อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยบทนำ (Introduction) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างอิง(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

บทความวิชาการ (Academic Paper)คือ งานเขียนด้าน IT ที่มีความน่าสนใจ มีความรู้ใหม่ๆ ประกอบด้วยบทนำ เนื้อหาต้องชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจนด้วยการลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม ควรใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)คือ งานเขียนด้าน IT ที่ต้องถ่ายทอดความคิดเห็น โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ต้องใช้หลักวิชาทางด้าน IT ที่เหมาะสม เพื่อวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงข้อดี ข้อไม่ดี โดยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของหนังสือที่จะวิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไข ประกอบด้วยบทนำหรือประเด็นที่จะวิจารณ์ เนื้อหา บทสรุปและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

บทความปริทัศน์ (Review Article)คือ งานเขียนด้าน IT ที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีการผสมผสานแนวคิด ทบทวนความก้าวหน้าด้าน IT และสรุปความรู้ในเรื่องนั้น ๆ จากหลาย ๆ การศึกษาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างทันสมัย และมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

Hits: 673

Copyright © 2014 itjournal.moph.go.th. All Rights Reserved.