Published: Wednesday, 16 July 2014

  

               วิธีการส่งต้นฉบับ

                      • E-mail: ,
                      • หรือ ส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ไปยัง
                         กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
                         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                         อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  0 2590 1204 หรือ 0 2590 1208   โทรสาร  0 2590 2194

 

 

 

Hits: 1055

Copyright © 2014 itjournal.moph.go.th. All Rights Reserved.